.....

 

 

و شیطان عیسی را بر دست گرفت و بر برج هیکل بالا برد و او را گفت:"هر آئینه من تو را از اینجا پرت خواهم کرد. از خدا بخواه تا فرشتگانی تو را بر دست گیرند تا پایت به سنگها نخورد".

عیسی پاسخ گفت:"مکتوب است که انسان، خداوندی خدای خود را تجربه نکند"

انجیل متی باب4

.

.

.

.

و من از پس تجربه هایم می آیم ....

آمدن ها و رفتن هایم ....

بودن هایت و نبودن هایم .....

بودن هایت و بودن هایم .....

وضوحت.....

بودنت ...

....

.

.

.

/ 0 نظر / 4 بازدید