حرف های صامت
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 

عناوین مطالب وبلاگ حرف های صامت

فرهنگ :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
حیرت :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
سکوتم گرده بر خاکه .. :: ۱۳۸٩/٥/۱
You're flying without wings :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
Perfect زایی :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
۱۳۸٩/۳/٩ :: ۱۳۸٩/۳/٩
آبادی پرهیز؟! :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
بن بست خرد :: ۱۳۸٩/٢/۸
تولد شناسنامه ای :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
امروز صبح دیگریست :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
قاطی پاتی!! :: ۱۳۸٩/۱/۸
ایران صفر دلار :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
۱۳۸۸/٩/۱۱ :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
آپ :: ۱۳۸۸/٩/۱
برابری!!!! :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
۱۳۸۸/٦/۱٧ :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
به یاد داری؟ :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
بلایی خانمان سوز :: ۱۳۸۸/٥/۱
آتش زیر خاکستر ... :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
۱۳۸۸/۳/٢٢ :: ۱۳۸۸/۳/٢٢
یادگارنامه "کوپال" :: ۱۳۸۸/۳/٦
۱۳۸۸/٢/٢۱ :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست :: ۱۳۸۸/٢/۱٥
تدریس عشق :: ۱۳۸۸/٢/٦
۱۳۸۸/٢/٦ :: ۱۳۸۸/٢/٦
هیچکس آتشی نمی افروخت.................. ز آتش خویش هر کسی می سوخت :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
مدعیان :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
(فلش) به طرف جهنم :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
تا اطلاع ثانوی تعطیل :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
نفس عمیق :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
حرف های صامت میلاد :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
۱۳۸٧/۱۱/٥ :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
۱۳۸٧/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
روح فروشی :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
درخت من :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
یونس :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
پ.ن. :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
۱۳۸٧/٩/٢ :: ۱۳۸٧/٩/٢
..... :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
TEAM WORKING :: ۱۳۸٧/۸/۸
قصه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
گنجوان :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
P.H.D خوران! :: ۱۳۸٧/٧/۸
۱۳۸٧/٧/٤ :: ۱۳۸٧/٧/٤
خنده - گریه :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
۱۳۸٧/٦/۱٩ :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
۱۳۸٧/٦/٦ :: ۱۳۸٧/٦/٦
access to this site is denied :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
۱۳۸٧/٥/۱٦ :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
۱۳۸٧/٤/٢۸ :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
تناقض :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
به شکرانه بودنت .... که نعمتیست :: ۱۳۸٧/٤/٤
چند روایت معتبر :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
۱۳۸٧/۳/٢٦ :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
۱۳۸٧/۳/۱٠ :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
سرتق :: ۱۳۸٧/۳/٤
شوکولات :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
واسه خودشون می گن! :: ۱۳۸٧/٢/۱
۱۳۸٧/۱/٢٢ :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
رزومه :: ۱۳۸٧/۱/۱۱
خانه تنهایی ام :: ۱۳۸٧/۱/٧
نگو نیست! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
خونه تکونی آخر سال :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
Ice Age ! :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
۱۳۸٦/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
پازل :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
۱۳۸٦/۱۱/۳ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
دیگه با خودمون که رودرواسی نداریم. کجا وایسادیم؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٩
همه چی منو یاد تو می اندازه حتی خودم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
هذیان های جدی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
ع ب و ر :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
۱۳۸٦/۱٠/٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
همیشه حرفای خوبو آدمای خوب نمی زنن ! :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
وقتی تو اتوبوس هم بارون میباره! :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
۱۳۸٦/٩/٢۳ :: ۱۳۸٦/٩/٢۳
نخبه شدیم رفت ! :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
صفای سعی :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
یه دیالوگ از یه فیلم :: ۱۳۸٦/٩/٦
۱۳۸٦/۸/٢٧ :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
تغییر فاز با راندمان بالا :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
یک روایت :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
چی کار کردی با خودت؟ :: ۱۳۸٦/۸/٩
اندر حکایات ایمی گولی ۰۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱
۱۳۸٦/٧/٢۱ :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
لبخند فرشته :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
خود سانسوری :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
۱۳۸٦/٦/٢٤ :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
دوشنبه دوم(مفيد) :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
دوشنبه اول(مفيد) :: ۱۳۸٦/٦/٦
خدا همه جا هست :: ۱۳۸٦/٦/۳
۱۳۸٦/٥/۳۱ :: ۱۳۸٦/٥/۳۱
۱۳۸٦/۳/۱٩ :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
۱۳۸٦/۳/۱٩ :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
۱۳۸٦/٢/۳٠ :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
۱۳۸٦/٢/۳٠ :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
۱۳۸٦/٢/٢٧ :: ۱۳۸٦/٢/٢٧
يکی نبود :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
۱۳۸٦/٢/۱٧ :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
۱۳۸٦/٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
۱۳۸٦/٢/۸ :: ۱۳۸٦/٢/۸
قطره :: ۱۳۸٦/٢/۸
۱۳۸٦/٢/٧ :: ۱۳۸٦/٢/٧
مادرم، می پرستمت. :: ۱۳۸٦/٢/٧
۱۳۸٦/٢/٤ :: ۱۳۸٦/٢/٤
جشنواره فرزندان مهر :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
۱۳۸٦/۱/۳۱ :: ۱۳۸٦/۱/۳۱
۱۳۸٦/۱/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
زمين عزيز :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
۱۳۸٦/۱/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
۱۳۸٦/۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
صدایم کن، صدای تو ترانه است کلامت آیه هایی عاشقانه است :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
بار ديگر شهری که دوست می داشتم :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
۱۳۸٦/۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
--------- :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
اندر حکایات ایمی گولی 2 :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
سمیه سال 86 :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
لیلی،رفتن است :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
لیلی،زیر درخت انار :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
عبور :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
مرگ خاموش :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
خود را برای بهترین روز آراسته ام :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
اندر حکایات ایمی گولی ( 1) :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
۱۳۸٥/۱٢/٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
۱۳۸٥/۱٢/۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
۱۳۸٥/۱٢/۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
چه خوب شد که رفتی... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
سر ـ نوشت! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩